حسابها

بانک ملت : 
شماره حساب : 2248300
شماره کارت : 5078-5881-3377-6104
شناسه شبا : IR250120000000000002248300
بنام حمیدرضا میرزابیگی

 

بانک سامان
شماره حساب:1-2480470-888-9241
شماره کارت: 2450-3130-8610-6219
شناسه شبا:IR680560924188802480470001
بنام حمید رضا میرزابیگی